แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปั พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักปลัดอบต.
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สุงอายุที่ประสบอุทกภัย
ส่วนการคลัง
การชำระภาษี


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ส่วนโยธา
งานขยายสะพาน หมู่ที่ 9

งานซ่อมถนนลูกรัง หมู่ที่3

ส่วนการศึกษา
อบรมเยาวชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม

ส่วนสาธารณสุข

ส่วนสวัสดิการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่รับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่
โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก 

ประกาศโครงการปรับปรุงห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดด้วยวิธี (e-bidding) 

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปง 

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปง 

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร(Overlay)ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านริมวาง 


นายณพลเดช ปันเรือน
นายกอบต.

นายบัญชา อุทาโย
ปลัดอบต.